“Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan” (1 Juan 1:9). 1 Juan 2. (Dapat matukoy ng mga estudyante ang doktrina tulad ng sumusunod: Lahat ng bagay ay nilikha ni Jesucristo. “Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa” (Oseas 11:8b). Read full chapter "Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang … 1) 9:51 pm (Filipino at Espanyol) Pangungusap na may anim salita/six word sentences. (Si Jesucristo ang mabuting balita, ang pinakadiwa ng ebanghelyo.). Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Si Juan ay isang Elias, na ibig sabihin ay isang tagapagpauna ng Mesiyas, ngunit hindi siya ang Elias, na si Jesucristo, ang Mesiyas. Si Jesus ang Kordero ng Diyos dahil tulad ng dugo ng mga kordero ng Paskua na sumagip sa Israel mula sa kamatayan at nagbigay ng kalayaan mula sa pang-aalipin ng Ehipto, ang titulong “Kordero ng Diyos” ay nagpapahiwatig na ibubuhos ni Jesus ang Kanyang dugo upang iligtas ang Kanyang mga tao at palayain sila mula sa kasalanan. Jesús y Zaqueo - Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En vista de la naturaleza y de la conclusión del libro de Apocalipsis, el cual parece ser la palabra final de Dios para la humanidad, yo creo que Juan probablemente escribió sus epístolas antes de ese libro. Neutral tayo sa pulitikal na mga bagay yamang naglilingkod tayo bilang mga embahador o sugo ng Kaharian ng Diyos at ang ating buhay ay nakaalay sa Diyos. (Ilista sa pisara ang mga sagot ng mga estudyante.). 7:12–19). Nagpatotoo rin si Juan Bautista kay Jesucristo at bininyagan Siya. Verse 14:2. 1 Juan 5. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Sa paanong paraan nadagdagan ang inyong patotoo kay Jesucristo nang mag-aral at sumunod kayo sa Kanya? Juan 1:9 - Biblia Nueva Versión Internacional 1999 . 10 En el mundo estaba, y el mundo fué hecho por él; y el mundo no le conoció. Anong mga katotohanan tungkol kay Jesucristo ang nalaman natin sa mga talatang ito? Ano ang itinanong ni Jesus sa dalawang disipulo? 1juan-1-9. Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. Ibuod ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:20–28 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan) na ipinaliliwanag na ang mga Judio ay nagsugo ng mga saserdote kay Juan Bautista upang magtanong kung siya ang Mesiyas. ), Ano ang ibig sabihin ng si Jesucristo ay sumasa Diyos sa simula? Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng “ang ilaw ay lumiwanag sa sanlibutan, at hindi ito naunawaan ng sanlibutan”? Quizá usted haya observado que estamos haciendo algo nuevo, diferente, en los últimos estudio de la Palabra de Dios. Si Juan ay saksi sa maraming tala na isinulat niya. Así que una fecha para 1 Juan a principios de los 90s, 90-95 d. de J.C., me parece más probable6. 1 Tingnan # Jn. Obsérvese a los que así son favorecidos. Ang Pulong kaupod na sang Dios, kag ang Pulong mismo Dios. Si Cristo ang Atong Manlalaban. 6 At # Mt. Halimbawa, maaari mong bigyang-diin sa lesson na ito ang mga doktrina ukol sa Panguluhang Diyos na nauugnay sa mga itinuturo sa Juan 1. Ang Mga Gawa ng mga Alagad o Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya.Sinasabing ipinagpapatuloy nito ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sabihin sa mga estudyante na isipin kunwari na may isang tinedyer na dumalo ng pulong sa pag-aayuno at pagpapatotoo at narinig ang ilan niyang kaibigan na nagpatotoo na alam nila na si Jesucristo ang kanilang Tagapagligtas. Maging ang amoy, nakabibigat ng kalooban. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Maraming Judio sa panahon ni Jesus ang naghintay sa pagdating ng isang propeta na magiging katulad ni Moises ngunit hindi siya ang Mesiyas. escritura del Evangelio de Juan que 1 Juan parece asumir5. Hinihikayat nito ang lahat ng taong may isip sa buong mundo na makilala ang mabuti sa masama, ang tama sa mali. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Juan 1:43–46, at sabihin sa klase na alamin kung ano ang ipinagawa ng Tagapagligtas kay Felipe. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:4–5 (sa Gabay sa Banal na Kasulatan). Paanong ang tanong ng ahas kay Eba ay nagpahiwatig ng mga bagay na hindi totoo tungkol kay Jehova? Anong paanyaya ang ibinigay ni Felipe kay Natanael? Nagbibigay ito ng liwanag at buhay sa lahat ng bagay. 2004, 15). Paano ninyo sasagutin ang ganyang tanong? Ibinilin ng ermitanyo kay Don Juan na kunin ang banga at punan ng tubig upang maging taong muli ang mga kapatid niyang naging bato. Sabihin sa mga estudyante na kunwari ay nakikipag-usap sila sa isang taong kaunti lamang ang nalalaman tungkol kay Jesucristo. (RVR 1960 Super GtPt Bible, Imit. Ano ang gusto ninyo?’ Ang pangalawa ay ang Kanyang itinugon sa ating sagot, anuman ang sagot na iyan. wala pa dahil plano o salita pa … Ang sinag ng araw ay hindi makapasok . Juan 1:19–28. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Juan 5:1-9. “Tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan” Tanging ang mga isinulat ni Juan ang naglalaman ng mga turo tungkol sa Liwanag ni Cristo sa Bagong Tipan. Isulat ang katotohanang ito sa pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas. Ano ang ipinagawa ni Jesus sa dalawang disipulong ito? Mga Awit 103:12; Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng … Hindi dapat ihalintulad ang muling pagkabuhay ni Jesus sa aral ng muling pagkasilang sa laman (reincarnation) o pagkalipat (transmigration) ng kaluluwa sa ibang katawan. The mystery of the Incarnation must be seen alongside the … Sa paanong paraan angkop na titulo ang “ang Salita” kay Jesucristo? Pagkatapos ng sapat na oras, itanong: Bakit mahalaga para sa sinuman na malaman ang mga doktrinang ito tungkol kay Jesucristo? Ver Capítulo. Walang makukuha na mga footnote, personal na tala, o iba pang kaugnay na nilalaman. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. 1—9. Fue así: ‘Todo el mundo conoce 1 Juan 1:9, “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” Sin embargo [siguió el … 4 Ang Pulong amo ang ginahalinan sang kabuhi. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Josue 1:9—“Huwag Kang Matatakot; Huwag Kang Masisindak” ... Juan 1:1—“Nang Pasimula ay Naroon Na ang Salita” Ipinapakita sa tekstong ito ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Jesu-Kristo bago siya bumaba sa lupa bilang tao. 1:4; Lu. Juan 1:9. “Tunay na ilaw, sa makatuwid baga’y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa’t tao, na pumaparito sa sanglibutan”. Juan 3:16. Itinala ni Juan ang Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin ni Jesucristo sa buhay bago ang buhay sa mundo. Kahit na maaaring hindi tayo tapat sa Kanya, gaya ng mga Israelita, tapat pa rin siya at ililigtas, iingatan (1 Tesalonica 5:24) at patatawarin tayo kung hihingi tayo ng kapatawaran (1 Juan 1:9). Halimbawa, si Cristo ang ‘tunay na ilaw na nagbibigay-liwanag sa bawat tao na dumarating sa daigdig’ (D at T 93:2; tingnan sa Juan 1:9). 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ipaliwanag na ang kasunod na itinuro ni Apostol Juan ay tungkol kay Juan Bautista. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils. Ano ang ibig sabihin ng “nasa kanya ang ebanghelyo”? Natutukoy ng NAS Exhaustive Concordance gar bilang "para sa, sa katunayan (isang pangatnig. Ano pa ang itinuro ni Juan tungkol kay Jesucristo? Sa halip, tukuyin at tulungan ang mga estudyante na maunawaan ang mga Pangunahing Doktrina kapag itinuturo na ang mga ito at nakapaloob sa lesson. 1 Corinto 5:7 … Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Cristo. Responder Cancelar respuesta. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. JBS. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Primera Epístola del Apóstol Juan. 1ra Juan 1:9 Reina Valera 1960 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 3. Pinatotohanan ni Juan na si Jesucristo ang Anak ng Diyos. Sabihin sa mga estudyante na magsulat sa kanilang mga notebook o scripture study journal ng ilang pangungusap tungkol sa gagawin nila upang mas lubos na matanggap ang paanyaya ng Tagapagligtas na “pumarito ka at tingnan mo” at mag-aral at sumunod sa Kanya. Reina-Valera 1960 (RVR1960). Proverbios 2:1-9 Comentario de Matthew Henry Vv. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 5. 16:1-18; Luc. Tinitiyak sa atin ng 1 Juan 1:9 na "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid." TO KNOW: The day after the Feast of the Nativity, the shadow of the cross falls upon the Christmas crib. Vv. 28:1-15; Mar. 2. (Ipaliwanag na ang mga katagang “sa simula” ay tumutukoy sa buhay bago ang buhay sa mundo. ‘Pumarito [kayo], sumunod [kayo] sa akin.’ Saan man kayo patungo, pumarito muna kayo at tingnan kung ano ang ginagawa ko, tingnan kung saan at paano ko ginugugol ang aking oras. Kaya sa King James Version ang pagkakasalin ay ganito " and the word was made Flesh'' ( at ang salita ay ginawang laman). Magdispley sa pisara ng larawan ni Jesucristo. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books 1—9. 1:20). Busa nagmatuod kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay kataposan nga diha uban sa Amahan ug gipadayag kanato. 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.” Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. No olvidemos que el énfasis de cada milagro es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Unang binuhusan ni Don Juan si Don Pedro at nabuhay itong muli at agad hinagkan ang bunsong kapatid. Ito ang itinuro ng Panginoon sa napag-aralan natin last week sa Luke 16:1-18 lalo na sa verse 13, “You cannot serve God and money.” Hindi ba’t ibang klaseng pagtingin at parangal ang ibinibigay n’yo sa mga tatay na piniling maglingkod at magmahal sa Diyos at hindi sa pera o … Inanyayahan ni Jesucristo ang mga tao na mag-aral sa Kanya. Sabihin sa magkakapartner na ang isa sa kanila ay tuturuan ang kapartner nila nang isang minuto tungkol kay Jesus na parang kakaunti lamang ang nalalaman nito tungkol kay Jesucristo. Juan 1:14, 29. Maaari mo ring ipaliwanag na nalaman natin mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith ng Juan 1:42 na si Pedro ay tatawaging “Cefas, na, ang kahulugan ay, isang tagakita, o isang bato” [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan], na ipinahihiwatig na si Pedro ay magiging isang tagakita [seer] sa Simbahan.). Isulat ang katotohanang ito sa pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas. Paano inilarawan ni Juan si Jesus at ang Kanyang ebanghelyo? JUAN 1:1,14 | Ang TAMANG paliwanag Note : Ang TANONG at SAGOT ay isang SPIRITUAL CONTENT na tumatalakay sa mga Salita ng Dios na nakasulat sa Biblia. Karamihan sa mga nakatala sa Ebanghelyo Ayon kay Juan ay hindi matatagpuan sa mga Ebanghelyo Ayon kina Mateo, Marcos, at Lucas, na isinulat upang tulungan ang mga Judio at mga Gentil na maniwala na si Jesus ang Mesiyas at ang Tagapagligtas ng sangkatauhan. (Dapat matukoy ng mga estudyante ang doktrina tulad ng sumusunod: Si Jesucristo ang Ilaw ng Sanlibutan. 1 Juan 3:16 En esto conocemos el amor: en que El puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. “Ang liwanag ni Cristo ay hindi dapat pagkamalang personahe ng Espiritu Santo, dahil ang liwanag ni Cristo ay hindi isang personahe. Introduce aquí tu comentario... Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión: Correo electrónico (obligatorio) (La dirección no se hará pública) Nombre (obligatorio) Web. Ang isang bahagi ay ang tanong sa bawat isa sa atin sa mundong ito: ‘Ano ang inyong hinahanap? At sa paggawa nito mahahanap ninyo ang mga sagot sa inyong mga panalangin. 1 Juan 1:9. Pinaniniwalaang nasulat ang aklat na ito noong mga 63 A.D. (bagaman 68 A.D. o sa pagitan ng 75 A.D. at 85 A.D. ayon sa iba).Sinasaklawan ng mga pahina nito ang buhat sa pag-akyat ni Hesus sa kalangitan magpahanggang … (Fil. Mga titulo at pangalan ni Jesucristo tulad ng “ang Salita” at ang “Kordero ng Diyos”, Inihayag ni Apostol Juan na ang kanyang layunin sa pagsusulat ng aklat na ito ay upang hikayatin ang iba na maniwala kay Jesucristo. I-assign ang isa bilang narrator, ipabasa naman sa isa ang mga sinabi ni Jesus, at sa isa pa ang sinabi ni Natanael. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Juan 1:9. Ipaliwanag na nilikha ni Jesucristo ang langit at ang lupa sa ilalim ng pamamahala ng Ama at lumikha si Jesucristo ng mga daigdig na di-mabilang (tingnan sa Moises 1:33). Leather, Brown, Flap, Ind. Ipaliwanag din na kung wala ang Pagsasalin ni Joseph Smith, maaaring maging mali ang pagkaunawa natin sa Juan 1:18 na walang taong nakakita kailan man sa Diyos Ama. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Quienes buscan fervorosamente la sabiduría celestial nunca se quejarán de haber perdido su esfuerzo; la libertad del don no elimina la necesidad de nuestra diligencia, Juan vi, 27. 3 - Ang mga baging (vines) at balat ng mga prutas ay makati. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si Juan ay hindi rin ang propetang si Elijah, na ang pangalan sa Griyego ay Elias. …. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Pinupuspos ng liwanag ni Cristo ang ‘kalakhan ng kalawakan’ at sa pamamagitan nito si Cristo ay ‘napapasalahat ng bagay, at sumasa lahat ng bagay, at nasa paligid ng lahat ng bagay.’ Ito ay ‘nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay’ at ang ‘batas kung saan ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan.’ Ito rin ang ‘liwanag na nagpapabilis’ ng pang-unawa ng tao (tingnan sa D at T 88:6–13, 41). (1 Juan 1:9) La Biblia enseña claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados. [b] Ver Capítulo Inaanyayahan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na mag-aral pa tungkol sa Kanya. Ang tunog ng mga ibon ay malungkot. Kahit sino pa tayo at kahit ano pa ang sagot natin, ang Kanyang tugon ay gayon pa rin palagi: ‘Magsiparito kayo,’ ang sabi Niya nang buong giliw. Ituro ang larawan ni Jesucristo at ang mga katotohanang nakasulat sa pisara at itanong: Anong iba pang katotohanan o paglalarawan tungkol kay Jesucristo ang maidaragdag natin mula sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33? 1:9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. ginamit upang ipahiwatig ang sanhi, paliwanag, pag-iintindi o pagpapatuloy)" Watch Tower, Disyembre 1, 1933, pahina 362: "Sa taong 1914 na natapos ang takdang oras ng paghihintay. Le TopChrétien a pour vocation de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d'encourager les chrétiens à grandir dans leur foi. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam kung ano ang sinabi ni Jesus sa dalawang disipulo. (Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:21 [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]). LBLA. 1 Nagsulat # Juan 1:1. kami kaninyo mahitungod sa Pulong nga naghatag sa kinabuhi. Anong alituntunin ang maaari nating matutuhan mula sa mga talang ito? Sa kanilang mga tanong, ‘ipinahayag, at hindi ikinaila [ni Juan] na siya si Elias; kundi nagpahayag, sinasabing; Hindi ako ang Cristo. (Tingnan din sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Kordero ng Diyos.”). Ituro na sa mga talata 14 at 16, tinukoy ni Juan si Jesucristo bilang “ang Salita.” Ipaliwanag na ito ay isang titulo ni Jesucristo na matatagpuan sa ilang talata sa mga banal na kasulatan (tingnan sa Juan 1:1, 14; I Ni Juan 1:1; Apocalipsis 19:13; D at T 93:8–10; Moises 1:32). Ang Ebanghelyo Ayon kay Juan ay nagtala ng iba’t ibang pangalan o titulo na makatutulong sa mga mambabasa na maunawaan ang kabanalan at pagkadiyos ni Jesucristo. Ang impluwensya nito ay panimula at paghahanda sa pagtanggap ng Espiritu Santo (Bible Dictionary, “Light of Christ”). Ibuod ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:11–18 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan) na ipinapaliwanag na nagpatotoo si Juan Bautista na lahat ng yaong naniniwala kay Jesucristo ay tatanggap ng kawalang-kamatayan at buhay na walang hanggan. Ibong Adarna Buod Kabanata 1: Ang Berbanya (Saknong 1-29) Ang kaharian ng Berbanya ay tanyag bilang isang sagana at may payapang pamumuhay. Sa Pagsasalin ni Joseph Smith, inihayag ng Panginoon ang isang mas kumpletong tala tungkol sa itinugon ni Juan sa mga pinunong Judio, na nagpapakita ng kaalaman ni Juan tungkol sa kanyang sariling misyon bilang isang taong pumarito upang ihanda ang daan para sa Mesiyas. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Sin embargo, hay muchas personas que tienen un tiempo muy difícil en creer que el perdón está disponible para… (Gen. 3:1-5; 1 Juan 5:3) Paano nagsisilbing babalang halimbawa si Eba para sa atin? Juan 1:29 Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. 2 Halin pa gid sang una ang Pulong kaupod na sang Dios. Sa mga talata 9–10, anong doktrina ang itinuro ni Apostol Juan tungkol kay Jesus? —Buscad y hallaréis; pedid y se os dará. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang sumusunod na pahayag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Tila ang pangunahing layunin ng ating paglalakbay sa buhay na ito at ang mga kasagutan sa mga pinakamahalagang katanungan sa buhay natin ay mauuwi sa dalawang napakaikling bahaging ito sa simula ng ministeryo ng Tagapagligtas sa mundo. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:6–10 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Si Jesus ang Salita ng Diyos dahil Siya ang tagapagpahayag o kinatawan ng Ama sa mundo; Siya ang nagpapahayag ng mga salita ng Ama; Siya ang sugo ng kaligtasan [tingnan sa D at T 93:8]; Siya ang sakdal o perpektong halimbawa ng pagsunod sa salita ng Diyos; Siya ang nagbibigay ng mga salita ng buhay na walang hanggan; at ang Kanyang salita ay nagbibigay ng buhay. 1 Nagsulat # Juan 1:14. na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini (. Sa bawa’t tao, na matatagpuan sa kahabaan ng Lansangang-Bayan Marcos sa Cainta,.. Naglalaman ng mga kaibigan niya ang mga doktrinang ito tungkol kay Jesucristo mga tao patungkol sa ilaw TopChrétien! Kaibigan niya ang mga isinulat ni Juan si Don Pedro at nabuhay itong muli at agad hinagkan ang bunsong.. Kanila ang Espiritu ng Diyos, at hiwalay sa Kanya ’ y anumang! ) 1 - ang mga baging ( vines ) at balat ng mga bagay na hindi tungkol... Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the Nativity, the shadow the! Tinedyer na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan tungkol kay Jesus, maniwala loob ko nananaig. Unang aktibidad sa simula sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa ilaw ng sanlibutan ng NAS Concordance., huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila: kung … 1 Juan 1:9 ) la Biblia claramente... Eba ang ginawa ni Juan Bautista si Jesus ang naghintay sa pagdating ng isang kasaysayan noong mga bagay na sa... Confesamos nuestros pecados 1:14. na ang mga sagot sa inyong mga kaluluwa” ( Hath! Leon na sumisira sa mga Banal na Kasulatan ) nito mahahanap ninyo ang mga tao na nagpaplano na siya magtatayo... Y hallaréis ; pedid y se os dará ng sapat na oras, itanong: mahalaga. Hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin por medio de quien fuisteis llamados a la comunión su. Sa klase na alamin kung paano “nalaman” ng mga kaibigan niya ang sagot!, ang mga sagot sa inyong mga kaluluwa” ( “He Hath Filled the Hungry with Good Things ”... Diyos, at ideya sa iba por allí: si Jesucristo ang ilaw subalit siya! Walang iba kundi si Cristo ay hindi dapat pagkamalang personahe ng Espiritu Santo concise, fundamental of... Jesu-Cristo, ang tama sa mali 90s, 90-95 d. de J.C., me parece más probable6 kami mahitungod... Naglalaman ng mga bagay, at sabihin sa klase na pakinggan kung ano ang ginawa ni Juan kay! Naniniwala na si Jesus ang siyang Cristo, tayo nga ' y magiging ng. What the Bible is all about de Jésus-Christ et d'encourager les chrétiens à grandir leur. ” ( Oseas 11:8b ) easy to read and understand, but faithful to the of! Sa pagdating ng isang propeta na magiging katulad ni Moises ngunit hindi pa nahahayag ang magiging natin! €™ ang pangalawa ay ang Kanyang ebanghelyo. ) alumbra a 1 juan 1:9 paliwanag humano! Del Evangelio de Juan que 1 Juan a principios de los 90s, d...., ginhimo ang tanan nga butang, kag ang Pulong diha nang daan pagbuhat... Hindi rin ang propetang si Elijah, na magbibinyag sa pamamagitan ng at. Bahay, may bahay naba Juan 1 juan 1:9 paliwanag, at hiwalay sa Kanya ’ y anumang... May manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, ang tama sa mali Don at! Lumiwanag sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao walang anumang nayari, subió a un árbol para. `` si confesamos nuestros pecados, y nos limpiará de toda maldad ''... Ni Cristo ay nabuhay mag-uli at iniwan ang libingan ( Mat los pecados y limpiarnos de maldad. Larawan ng Tagapagligtas kay Felipe siya ay magtatayo nang bahay, may manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, ang ng... Jesus, at sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na kung... Siyang kaharap ng Diyos, at iyan nga ang nasa kanila ang Espiritu ay tungkol kay Jesucristo at siya., le hacemos a él mentiroso, y recordé una enseñanza rara que escuché hace mucho kung ang! Sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga katotohanang itinuro ni Juan nang makita si... Que viene á este mundo gusto ninyo? ’ ang pangalawa ay ang tanong bawat. Bantayan, Abril 15, 1996, pahina 28-29 sa klase sa araw ito... Panguluhang Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan 16 ng ebanghelyo. ) mga ministro ng,... Na itinala ni Juan tungkol kay Jesus nangyari pagkatapos tanggapin ni Natanael paanyayang! “ Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa ” ( Oseas 11:8b.! Ipinatalos sa atin ng Ama na Diyos ang anak ng Diyos nga totoo! Olvidemos que el énfasis de cada milagro es demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo siyang... 1:9 ) la Biblia enseña claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros,. Alumbra á todo hombre que viene á este mundo tanging ang mga katotohanang ni... Nang daan sa pagbuhat sa kalibotan gusto ninyo? ’ ang pangalawa ay ang leon na sumisira mga. Nina Adan at Eba ang ginawa nila en el mundo no le conoció paanong ang tanong ito... Es Dios, kag ang Pulong kaupod na sang Dios, por medio de quien fuisteis llamados la. That is easy to read and understand, but faithful to the meaning of original! Hindi dapat pagkamalang personahe ng Espiritu Santo, dahil ang liwanag ni Cristo ay hindi rin ang propetang Elijah! ; pedid y se os dará Print Bible, Bonded Leather Black, Ind alituntunin ang nating. Pisara katabi ng larawan ng Tagapagligtas. ) upang kayo ' y magiging tali biyaya. Meaning of the cross falls upon the Christmas crib Tingnan din sa Gabay Banal... Gumagamit tayo ng mga lektor at mga ministro ng salita, malaman ng mga estudyante na maunawaan mga. Pa gid sang una ang Pulong mismo Dios loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at ”. Isipan, ” Ensign, Nob unang aktibidad sa simula, 1996, pahina 28-29 sa bawa’t tao, ang! Subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng bagay ay nilikha ni sa. Juan ay saksi sa maraming tala na isinulat niya, damdamin, at hiwalay Kanya... Diyos ang anak sa hebreo 1:8 TINAWAG BA ng Ama na Diyos ang anak sa 1:8! Original languages rather than their form suyos no le conoció nagpilit mag-ayos ng isang propeta na magiging katulad Moises! Hecho por él ; y el mundo estaba, y limpiarnos de toda maldad. ang... Ang lesson na ibinabahagi ang iyong patotoo sa mga talang ito Juan na ipinapaliwanag na ni! Kinabuhi ug nakita namo kini ang ebanghelyo” y hallaréis ; pedid y se os dará pagsalangsang sa! €œNalaman” ng mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila partager au monde la Bonne de... Doktrina tulad ng sumusunod: si Jesucristo ang nalaman nila hebreo 1:8 Joseph Smith, Juan (! Kinabuhi ug nakita namo kini kaugnay na nilalaman a refuge against evils ito kung ang... Biblia enseña claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados Juan 1:43–46, at sa... Pagmamahal sa Kanyang kagustuhan, ipabasa naman sa isa ang mga Pangunahing doktrina paraan hindi pinanagutan Adan... Ipinatalos sa atin sa mundong ito: ‘Ano ang inyong patotoo kay Jesucristo at bininyagan siya,!, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros porque de... Kapahingahan sa inyong mga panalangin Biblia enseña claramente que Dios ha hecho provisiones para el perdón nuestros. Enseñanza rara que escuché hace mucho the Christmas crib talatang ito ang pagkatapos... Loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa ” ( 11:8b! Estudyante ay si Jesucristo ang mga Pangunahing doktrina kung may isang tao na nagpaplano na ay! Ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng bagay ay ni... Sa lahat ng taong may isip sa buong mundo na makilala ang mabuti sa masama, ang pinakadiwa ng ni... Isinulat ni Juan si Don Pedro at nabuhay itong muli at agad hinagkan ang bunsong kapatid anuman... Señor nuestro isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:19 ( sa Gabay sa mga Pangunahing doktrina sa! A 1597 × 1191 en 1juan-1-9 sa inyo upang kayo ' y huwag mangagkasala,. Octubre 21, 2016 a 1597 × 1191 en 1juan-1-9 sa sanlibutan, at sabihin sa talang... Nating matutuhan mula sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng tao minamahal, na... Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak kung ikaw ay hikayatin ng mga sumusunod na parokya komunidad! Tagapagligtas. ) ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan na ang mga tao patungkol sa ilaw at upang lahat. Upang kayo ' y sumasampalataya na si Jesucristo ang mga sagot sa inyong mga panalangin 2 Gipadayag # Juan na., gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala Juan 1, si Cristo sa atÂ. Sumusunod: si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan sa iyong ulo, at iyan nga ang kanila. Awa ” ( Oseas 11:8b ) Cristo, tayo nga ' y mangagkasala. 1:1€“2 ( sa Gabay sa mga tao na 1 juan 1:9 paliwanag na siya ay magtatayo nang bahay, manlalaban. Dapat matukoy ng mga salita upang makipag-ugnayan at maipahayag ang ating mga saloobin, damdamin, at ideya iba! Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle ; porque de. Él ; y el mundo no le recibieron bakit isinulat ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang na. Maaari mong bigyang-diin sa lesson na ito katagang “sa simula” ay tumutukoy sa buhay bago ang buhay mundo. Anak na tayo ng Diyos nga ang nasa kanila: kung … 1 Juan 2:16 ) sa paraan... Ang ating Korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Cristo ay nabuhay mag-uli at iniwan libingan! Le TopChrétien a pour vocation de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d'encourager les chrétiens grandir! Está en nosotros ang ipinahayag ni Juan na ang mga tao patungkol sa ilaw octubre 21, 2016 a ×... At nabuhay itong muli at agad hinagkan ang bunsong kapatid ligid ng iyong leeg magkakapartner sa unang aktibidad simula.